Етика у вештачкој интелигенцији

Неоспорне су предности које вештачка интелигенција доноси друштву и свим његовим аспектима, међутим ова област са собом носи и одређене ризике и изазове у погледу етике и безбедности са којима се сусрећу све државе.

 

Из тог разлога УНЕСКО (UNESCO) је дефинисао први глобални универзални стандард за етику вештачке интелигенције у чијој изради је учествовала Србија са својим стручњацима. Овај етички оквир који садржи бројне препоруке за „здрав“ развој и коришћење вештачке интелигенције усвојиле су 193 земље чланице УНЕСКА у новембру 2021. године.

 

 

ЕТИЧНА И БЕЗБЕДНА ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Примена вештачке интелигенције отвара бројне етичке и безбедносне изазове на које треба одговорити и које је потребно предупредити. Из тог разлога, етична и безбедна примена вештачке интелигенције представља управо један од пет циљева Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. године чиме је наглашен изузетни значај овог аспекта развоја ВИ. Остварење овог циља подразумева увођење превентивних механизама који ће омогућити одговоран развој вештачке интелигенције и начине верификације да су системи засновани на машинском учењу у складу са највишим етичким и безбедносним стандардима. Овај важни аспект прожима и остале делове Стратегије чиме се обезбеђује да се све активности реализују у складу са овим циљем.

 

Примена ВИ етике у образовању

 

Када је у питању основно и средње образовање циљ је да будуће генерације, које ће се бавити овом облашћу, разумеју етику у вештачкој интелигенцији и да буду свесне њене важности. Како би се то обезбедило,  у седмом разреду из технике и технологије, у оквиру области Техничка и дигитална писменост, ученици се упознају са појмом, значајем и применом као и правцима вештачке интелигенције. Међупредметна корелација са информатиком је веома значајна због знања која су ученици стекли о програмирању из тог предмета, а која се допуњују са знањима о роботици из технике и технологије. Поред усвајања основних појмова о вештачкој интелигенцији и где се она примењује, план је да се ђаци уведу и у основе њеног етичког аспекта. Такође је овај аспект укључен у предмету модерних технологија.

У оквиру средњорочног плана је и да се садржај вештачке интелигенције уведе и у средње школе кроз предмете као што су електротехника и машинство, а на општем нивоу у предмете, рачунарство и информатика, чиме би били обухваћени сви ученици средњих школа.

Што се тиче факултетског образовања, етика је укључена и у студијске програме мастер студија из области вештачке интелигенције, које реализују Факултет техничких наука и Природно-математички факултет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу и Природно-математички факултет у Нишу.

У циљу упознавања и подизања свести шире јавности о значају ове теме, кроз програме Центра за промоцију науке промовисана је вештачка интелигенција и њена етичка примена.

 

Примена у науци

Како би се обезбедило да рад на развоју вештачке интелигенције у научноистраживачком раду узима у обзир ово значајно питање, сви пројекти Фонда за науку морају да поштују етичке стандарде из ВИ који су дефинисани у сарадњи са Светском банком.

Такође, једна од области коју ће покривати Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије јесте етика. Њен значај истакнут је од самог настанка овог института, у Елаборату о његовом оснивању.

 

Примена у привреди

У оквиру обука које се организују за консултанте за вештачку интелигенцију, једна од неизоставних тема је етика примене ВИ. Такође, планира се да се овај део обуке додатно развије за запослене у привреди.

 

Примена у државној управи

У складу са Акционим планом за развој вештачке интелигенције, план је да до краја 2022. године буду усвојени принципи и упутства за етичку и безбедну употребу ВИ у Србији. Ови принципи ће бити базирани на препорукама Савета Европе и Унеска.