Примена AI у јавном сектору

Стратегијом развоја Вештачке интелигенције у Србији од 2020-2025. године дефинисане су три кључне области у којима вештачка интелигенција може значајно да допринесе јавном добру и пружању квалитетнијих и бољих услуга. То су јавна управа, здравство и медицина и саобраћај, путна инфраструктура и мобилност у градским срединама.

 

 

Јавна управа

 

У оквиру спровођења реформе јавне управе постигнут је напредак у успостављању кориснички оријентисане електронске управе кроз обезбеђивање адекватног правног оквира, неопходне инфраструктуре и интероперабилности, оптимизације и дигитализације управних поступака и услуга.  За даљи развој електронских услуга неопходна је примена и иноватовне технологије попут вештачке интелигенције.

 

Напредна решења за пословну аналитику и предикцију (тзв. пословна интелигенција) омогућавају свеобухватнији и објективнији увид у стање и доприносе рационалнијој употреби ресурса, квалитетнијем и ефикаснијем планирању и управљању и боље информисаном стратешком одлучивању. Имплементација конверзационих корисничких интерфејса и виртуелних асистената (тзв. чет ботова) на националним порталима пружиће грађанима и привреди услуге на начин који у већој мери одговара њиховим специфичним потребама, и то у било ком тренутку.

 

Интелигентна решења обезбеђују персонализацију услуга, пружају подршку корисницима, поједностављују процес попуњавања електронских образаца, а имплементација механизама за давање повратне информације обезбеђује даље усавршавање модела. Применом вештачке интелигенције вишеструко се убрзавају многи рутински поступци у којима се о захтеву странке одлучује искључиво на основу објективних чињеница попут приложене документације или података који су већ похрањени у регистрима и евиденцијама, посебно у случајевима где је испуњеност критеријума за доношење позитивног решења по странку јасна и неупитна.

 

Приликом пројектовања, развоја и имплементације услуга јавног сектора заснованих на вештачкој интелигенцији биће обезбеђена поузданост примењеног решења, заштита приватности и података корисника, као и вишеканални приступ, односно кориснику се омогућава интеракција са службеником, тј. пружање услуге уз посредовање човека.

 

 

Здравство и медицина

 

Вештачка интелигенција у систему здравства значајно унапређује рану дијагностику, обезбеђује бољу доступност свих ресурса и опреме и оптимизује њихово коришћење и допринoси унапређењу квалитета и ефикасности здравствених услуга.

 

 

Саобраћај, путна инфраструктура и мобилност у градским срединама

 

Примена ВИ значајно унапређује планирање и проток саобраћаја, омогућује оптимизацију саобраћајне сигнализације и управљање саобраћајем у реалном времену и узимајући у обзир услове у реалном времену обезбеђује брз одговор на ситуације у саобраћају које није било могуће унапред предвидети.

 

 

Као примери добре праксе у јавном сектору издвајају се Електропривреда Србије и Пореска управа.

 

 

За Електропривреду Србије, јавно предузеће које се бави производњом, снабдевањем и дистрибуцијом електричне енергије, као и трговином електричном енергијом у нашој земљи веома је важна прецизна процена потражње за електричном енергијом. Да би се унапредила прогноза потрошње, тј. потражње за електричном енергијом компанија примењује ново решење комбинујући Microsoft Azure Machine Learning са Power Apps и Power BI. Захваљујући овом приступу унос и визуализација података је једноставнија, баш као и могућност предикције тражње за електричном енергијом на дужи рок. На овај начин ЕПС је успео да смањи време за предикцију и маргину грешке ван свих очекивања.

 

 

Модернизација рада Пореске управе биће спроведена у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Новом Саду и то  кроз истраживачки пројекат „Детектовање ризика од избегавања плаћања пореза на доходак грађана на основу одговарајућих метода употребом вештачке интелигенције“