Primena AI u javnom sektoru

Strategijom razvoja Veštačke inteligencije u Srbiji od 2020-2025. godine definisane su tri ključne oblasti u kojima veštačka inteligencija može značajno da doprinese javnom dobru i pružanju kvalitetnijih i boljih usluga. To su javna uprava, zdravstvo i medicina i saobraćaj, putna infrastruktura i mobilnost u gradskim sredinama.

 

 

Javna uprava

 

U okviru sprovođenja reforme javne uprave postignut je napredak u uspostavljanju korisnički orijentisane elektronske uprave kroz obezbeđivanje adekvatnog pravnog okvira, neophodne infrastrukture i interoperabilnosti, optimizacije i digitalizacije upravnih postupaka i usluga.  Za dalji razvoj elektronskih usluga neophodna je primena i inovatovne tehnologije poput veštačke inteligencije.

 

Napredna rešenja za poslovnu analitiku i predikciju (tzv. poslovna inteligencija) omogućavaju sveobuhvatniji i objektivniji uvid u stanje i doprinose racionalnijoj upotrebi resursa, kvalitetnijem i efikasnijem planiranju i upravljanju i bolje informisanom strateškom odlučivanju. Implementacija konverzacionih korisničkih interfejsa i virtuelnih asistenata (tzv. čet botova) na nacionalnim portalima pružiće građanima i privredi usluge na način koji u većoj meri odgovara njihovim specifičnim potrebama, i to u bilo kom trenutku.

 

Inteligentna rešenja obezbeđuju personalizaciju usluga, pružaju podršku korisnicima, pojednostavljuju proces popunjavanja elektronskih obrazaca, a implementacija mehanizama za davanje povratne informacije obezbeđuje dalje usavršavanje modela. Primenom veštačke inteligencije višestruko se ubrzavaju mnogi rutinski postupci u kojima se o zahtevu stranke odlučuje isključivo na osnovu objektivnih činjenica poput priložene dokumentacije ili podataka koji su već pohranjeni u registrima i evidencijama, posebno u slučajevima gde je ispunjenost kriterijuma za donošenje pozitivnog rešenja po stranku jasna i neupitna.

 

Prilikom projektovanja, razvoja i implementacije usluga javnog sektora zasnovanih na veštačkoj inteligenciji biće obezbeđena pouzdanost primenjenog rešenja, zaštita privatnosti i podataka korisnika, kao i višekanalni pristup, odnosno korisniku se omogućava interakcija sa službenikom, tj. pružanje usluge uz posredovanje čoveka.

 

 

Zdravstvo i medicina

 

Veštačka inteligencija u sistemu zdravstva značajno unapređuje ranu dijagnostiku, obezbeđuje bolju dostupnost svih resursa i opreme i optimizuje njihovo korišćenje i doprinosi unapređenju kvaliteta i efikasnosti zdravstvenih usluga.

 

 

Saobraćaj, putna infrastruktura i mobilnost u gradskim sredinama

 

Primena VI značajno unapređuje planiranje i protok saobraćaja, omogućuje optimizaciju saobraćajne signalizacije i upravljanje saobraćajem u realnom vremenu i uzimajući u obzir uslove u realnom vremenu obezbeđuje brz odgovor na situacije u saobraćaju koje nije bilo moguće unapred predvideti.

 

 

Kao primeri dobre prakse u javnom sektoru izdvajaju se Elektroprivreda Srbije i Poreska uprava.

 

 

Za Elektroprivredu Srbije, javno preduzeće koje se bavi proizvodnjom, snabdevanjem i distribucijom električne energije, kao i trgovinom električnom energijom u našoj zemlji veoma je važna precizna procena potražnje za električnom energijom. Da bi se unapredila prognoza potrošnje, tj. potražnje za električnom energijom kompanija primenjuje novo rešenje kombinujući Microsoft Azure Machine Learning sa Power Apps i Power BI. Zahvaljujući ovom pristupu unos i vizualizacija podataka je jednostavnija, baš kao i mogućnost predikcije tražnje za električnom energijom na duži rok. Na ovaj način EPS je uspeo da smanji vreme za predikciju i marginu greške van svih očekivanja.

 

 

Modernizacija rada Poreske uprave biće sprovedena u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i to  kroz istraživački projekat „Detektovanje rizika od izbegavanja plaćanja poreza na dohodak građana na osnovu odgovarajućih metoda upotrebom veštačke inteligencije“